Приказъ №2 О назначении зам.председателя ВЕЧЕ Руси

от 08.08.2015 г. «О назначении Заместителя председателя ВЕЧЕ Руси»

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Назначить Игоря Александровича Смолкина заместителем председателя ВЕЧЕ Руси,  с 08.08.2015 г.

2.  Настоящий Приказъ вступает в силу, с момента его подписания и обжалованию, не
подлежит.

Председатель ВЕЧЕ Руси                                                                                                                 Р.Д.Иноземцев                                                                                                                                   г. Москва